Header image

Integritetspolicy

Dessa förordningar gäller från och med 9 Juni 2023

Denna sekretesspolicy innehåller regler som antagits av:

Leadcaller Communication One i Göteborg AB Org-nr 556779-4135 Med sitt säte i Tollered, Sverige. Postadress, Spinnerivägen 1, 44850 Tollered, Lerum Telefon: 0768-542657

Mail: info@leadcaller.se

för behandling av personuppgifter som samlats in från användare av www.leadcaller.se (nedan: ”Webbplatsen”).

Integritetspolicyn har utvecklats för att ta hand om besökarnas rättigheter på webbplatsen inom företagets domäner och använda de tjänster som erbjuds via webbplatsen.

Policyn uppfyller informationsskyldigheten som följer av:

Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95 / 46 / EG (Allmän uppgiftsskyddsförordning) (EGT L 119, av 04.05.2016, s. 1) (nedan: GDPR).

Personlig information

1. Personuppgifter – enligt artikel 4.1 i GDPR betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgiftskontroll

2. Den registeransvarige för personuppgifter från användare av webbplatsen är: Leadcaller Communication One i Göteborg AB Org-nr 556779-4135 Med sitt säte i Tollered, Sverige. Postadress, Spinnerivägen 1, 44850 Tollered, Lerum Telefon: 0768-542657

Mail: info@leadcaller.se

Den person som ansvarar för personuppgiftsskydd och dataskyddsansvarig är: Jonas Wenzel Telefon: +46768542657 Mail: jonas@leadcaller.se

Grund, syfte och omfattning av behandlingen

3. Den registeransvarige förklarar att användarens personuppgifter behandlas i enlighet med:

(Artikel 6.1b), dvs bearbetning är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt som den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan han ingår ett kontrakt; eller (artikel 6.1a), dvs. den registrerade har gett samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för marknadsföringsändamål.

4. Den registeransvarige ska behandla personuppgifter för utförande av kontraktet (tillhandahållande av utbildningstjänster för webinar) eller för det syfte som anges i samtycket. Den registeransvarige ska behandla personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för dessa ändamål och under en period som är nödvändig för att kontraktet genomförs, eller tills en webbplatsanvändare återkallar sitt samtycke.

5. Följande personuppgifter från webbplatsanvändare samlas in på kontrollens webbplats på leadcaller.se

-Fullständiga namn; E-postadress; Telefonnummer

6. Mottagare (processorer) av personuppgifter ska vara: Enhet som tillhandahåller underhållstjänster för Leadcaller.se samt enheter som tillhandahåller IT-tjänster för leadcaller.se inklusive enheter som inte är baserade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Utbyte av personuppgifter med de enheter som regleras av ett databehandlingsavtal.

7. Personuppgifter från webbplatsanvändare görs inte tillgängliga för tredje parter, utom när de ger tillgång till sådana uppgifter resultat från tillämplig lag enligt vilken personuppgiftskontrollern är skyldig att överföra informationen till behöriga enheter.

8. Controller samlar in webbplatsloggar, men utan att relatera dem till personuppgifter på något sätt. Baserat på loggfilerna kan statistisk information genereras för administrationsändamål. Samlade sammanfattningar i form av sådan statistisk information får inte innehålla några egenskaper som identifierar besökare på webbplatsen.

9, Kunder är ensamma ansvariga för att följa gällande lagar om all personlig indentifierbar information som kan samlas in av klientwebbplatsen och nås av Leadcaller vid utförandet av tjänsterna,inklusive men inte begränsning, genom inspelning av någon formulär eller multimediainnehåll som skickas in av eller inspelats från klientens webbplatsbesökare, eller genom att logga musklick eller tangentryckningar av klientens webbplatsbesökare på respektive klientwebbplatser. Förutom vad som krävas av tillämpliga lagar eller juridiska myndigheter eller på annat sätta anges i sekretesspolicyn, kommer Leadcaller inte medvetet att dela någon personlig identifierbar information i något som besöks av tredje part. Leadcaller frånsäger sig på annat sätt, till dig och alla besökare av kundwebbplatsen, alla skyldigheter med avseende på användning eller lagring.

Användarnas rättigheter. Rätt till tillgång

I enlighet med artiklarna 15 – 22 i GDPR har alla användare följande rättigheter:

1. Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att från den registeransvarige bekräfta huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte, och i så fall fallet, tillgång till personuppgifterna. I enlighet med artikel 15 ska den registeransvarige tillhandahålla en kopia av personuppgifterna som behandlas till den registrerade.

2. Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att få från Controller utan onödigt dröjsmål rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne.

3. Rätt till radering (”rätt att glömmas bort”) (artikel 17 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att erhålla raderingen av personuppgifter om honom eller henne utan onödigt dröjsmål från den registeransvarige och den registeransvarige ska ha skyldigheten att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om en av följande skäl gäller:

a) personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt;

b) den registrerade drar tillbaka samtycke som behandlingen bygger på

c) den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 och det inte finns några övervägande legitima skäl för behandlingen

4. Rätt till begränsning av behandlingen (artikel 18 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att få från den registeransvarige en begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

a) personuppgifternas noggrannhet ifrågasätts av den registrerade, i avvaktan på deras rättelse

b) den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i väntan på kontrollen om den berättigade skälen har åsidosättande av den registrerades.

c) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär en begränsning av deras användning i stället.

5. Rätt till dataportabilitet (artikel 19 i GDPR)

6. Rätt att invända

När personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål, ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

7. Användare kan utöva sina rättigheter i form av att skicka en relevant begäran till suppprt@leadcaller.se För att möjliggöra korrekt identifiering bör begäran skickas från den e-postadress som används för registrering. Det är genomförande av artikel 12.6 i GDPR. Begäran kan också lämnas in per post – användaren ska skicka ett registrerat brev med begäran till postadressen till företaget som hanteras av kontrollen.

8 . Som föreskrivs i lagen ska kontrollen svara på den begärande användaren inom upp till en månad, med angivande av de åtgärder som vidtagits. Om sådana steg inte genomförs, ska Controller informera den begärande användaren om detta.

9. Kontrollens verksamhet är föremål för klagomål som lämnats in till en tillsynsmyndighet.

Garantier

Webbplatsen är utrustad med säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som kontrolleras av kontrollenheten mot förlust, felaktig användning och modifiering. Controller har relevant dokumentation och har implementerat lämpliga rutiner relaterade till skydd av personuppgifter i företaget.

Controller ser till att all avslöjad information skyddas i enlighet med gällande lagar och säkerhetsskyddsstandarder, särskilt:

a) De personuppgifter som samlats in av Controller kan få åtkomst direkt, i enlighet med artikel 29 i GDPR, endast av behöriga anställda eller affärspartners för datakontrollanten och behöriga personer som hanterar webbplatsen, med relevanta behörigheter.

b) Controller förklarar att i enlighet med artikel 28 i GDPR, där tillhandahållande av tjänster ska utföras på kontrollerns vägnar av andra enheter, är parterna skyldiga av controllern att säkerställa lämpligt höga standarder för skydd av personuppgifterna som ska behandlas, att ingå relevanta behandlingsavtal som bekräftar att standarderna tillämpas av partnerna och att enheternas efterlevnad av sådana standarder är underlagt kontroll.

c)För att säkerställa ett tillräckligt skydd för tjänster som tillhandahålls elektroniskt tillämpar webbplatskontrollern en hög nivå av skyddsåtgärder, inklusive kryptografiskt skydd av överföring av personuppgifter (SSL-protokoll) i enlighet med avsnitt C till förordningen för inrikes- och administrationsministeriet om registrering av behandling av personuppgifter samt tekniska och organisatoriska villkor som ska uppfyllas av IT-enheter och system som används för behandling av personuppgifter av den 29 april 2004 (Journal of Laws 2004 nr 100, post 1024).

d) På grund av internetens allmänna karaktär kan användning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt medföra risker, oberoende av due diligence som tillämpas av datakontrollanten.